Privacy en Algemene Voorwaarden

 

 

Privacy

 

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
Privacyreglement
 
De hulpverlener, Bert Slurink, praktijkhouder Bert Slurink, psychosociaal therapeut handelend onder de naam Praktijk Bert Slurink, praktijk voor psychosociale hulpverlening en relatietherapie, KvK nummer 67604633, gevestigd te Dordrecht, Abeelstraat 127 3329 AC
 
De wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 
Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
 
Bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
 
Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan.
 
Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.
 
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 
Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
 
Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
 
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt.
 
Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 
Verzamelen van persoonsgegevens; het verkrijgen van persoonsgegevens.

 

2. Bereik

 
Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
 
Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van voornamelijk cliënten maar kan ook van toepassing zijn op medewerkers.
 

3. Doel

 
Het doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de dienstomschrijving van de hulpverlener en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
 
De doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de dienstomschrijving die als bijlage is bijgevoegd.
 

4. Vertegenwoordiging betrokkene

 
Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkenen de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven ter zake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
 
Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijke gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

 

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

 
De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van
de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking, zoals bij hulpverlener het geval is.
 
De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.
 
De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
 
De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

 

6. Rechtmatige verwerking

 
Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 
Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 
Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
 
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 • De betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is, of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerk en dat belang voorgaat.

 
De registratie van het burgerservicenummer (BSN) vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.
 
Ieder die handelt onder het gezag van verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
 
De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

 

7. Verwerking persoonsgegevens

 

De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
 
De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 
 

8. Bijzondere persoonsgegevens

 
De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met elk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 t/m 22 van de wet).
 
Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 t/m 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.

 

9. Gegevensverwerking

 
Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene voor het moment van verkrijging mede:

 • Zijn identiteit

 
het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent
 
De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 
Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:

 • Zijn identiteit
 • De aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd

 
De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 
Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
 
Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkenen op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de betreffende gegevens heeft geleid.
 

10. Recht op inzage

 
De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.
 
De verantwoordelijke verstrekt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een kopie van deze gegevens.
 
De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:

 • De opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden

 
Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
 
Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkenen of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijke de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen of zaken.

 

11. Verstrekking van persoonsgegevens

 
Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
 
Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkenen of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijke de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen of zaken.

 

12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

 
Op schriftelijk verzoek van betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
 
De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of hij daaraan voldoen. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachten- commissie van de verantwoordelijke.
 
De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen veertien werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

 

13. Bewaren van gegevens

 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
 
De verantwoordelijke stelt vast hoe lang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 
De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
 
Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele persoenen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.
 
Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkenen een verzoek doet tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 
Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat

– het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;

– het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of;

– indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

 

14. Klachtenregeling

 
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

 • De verantwoordelijke; het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan waarbij de therapeut zich heeft aangesloten;
 • De rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

 

15. Wijzigingen en inwerkingtreding en afschrift

 
Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
 
Dit reglement treedt in werking per 25 mei 2018
 
Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

 

16. Onvoorzien

 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

____________________________________________________________________________

 

Algemene Voorwaarden

 

Aansprakelijkheid
U mag verwachten dat ik mijn werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten, en daarbij de zorgvuldigheid in acht neem die van een therapeut kan worden verwacht. Als uw behandelaar ben ik niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door u.

Afzeggen van therapie/persoonlijke begeleiding
Het kan gebeuren dat u af moet zeggen voor uw persoonlijke therapie of begeleidingssessie. Dit kan tot 24 uur voor uw afspraak. Afzeggingen hierna worden in rekening gebracht. (Onvoorziene omstandigheden zijn bespreekbaar)

Klachten
Wanneer u klachten heeft over de behandeling/training en we komen er samen niet uit, dan is er voor de individuele begeleiding een klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken. Via de NFG voldoe ik aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Overmacht
In geval van ziekte, tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van mij zal er worden gestreefd naar vervanging door een derde. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling.

Toestemming
Als uw behandelaar leg ik uw persoonsgegevens vast en gebruik ik deze om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Voor verdere uitleg verwijs ik u naar mijn privacy verklaring.

 

Praktijk Bert Slurink | www.bertslurink.nl | Abeelstraat 127, 3329 AC Dordrecht | T: 0622556256 | Bank ABN-AMRO NL16 ABNA 0535904223 | BTW-id: NL002030415B71 | NFG registratienummer 8934 | RBZ licentienummer 190138R | VMPW registerlid | AGB code praktijk 90065682 | AGB code zorgverlener 90106451